นาฬิกา

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน  ศุกร์ ที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.4 ทั้งสองห้อง
 เวลา ๐๙.๓๐ ๑๐.๓๐ น.๑๑.๓๐ ๑๒.๓๐น. เรื่อง ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน โดยให้นักเรียน บอกตัวละครในเรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน เช่น ใครทำอะไรอยู่ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องนี้
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒และ ๔/๓  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
-

วัน  พฤหัสบดี  ที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป. ๔ ทั้งสองห้อง
 เวลา ๑๐.๓๐  - ๑๑. ๓๐ น.  ๑๓.๓๐ – ๑๔. ๓๐ น.  เรื่อง ดูเรื่องนี้แล้วนักเรียนดะไรจากเรื่องนี้

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ และ ๔/๓  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
-
วัน  พุธ  ที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเสริม  นักเรียนชั้น ป.๔ ทั้งสองห้อง
 เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.  เรื่อง ให้เรียนบอกชื่อขนมไทยที่นักเรียนชอบ มาละหนึ่งชื่อ พร้องวาดรูปขนมที่ตัวเองชอบ และบอกวิธีการทำขนมไทย
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ และ ๔/๓  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
-
วัน อังคาร  ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔ ทั้งสองห้อง
 เวลา ๐๙.๓๐   ๑๐.๓๐ น. ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น .  เรื่อง ให้นักเรียนอ่านกลอนจากหนังสือวรรคณคดีลำนำ
                ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป. ๓/๒  สังคม เวลา ๑๐: ๓๐ ๑๑: ๓๐

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ และ ๔/๓ และ ป.๓/๒  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
-
วัน จันทร์   ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔ ทั้งสองห้อง
 เวลา ๐๘..๓๐ – ๐๙. ๓๐  น.  ๑๑.๓๐  ๑๒.๓๐ น.  เรื่อง  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน แบบฝึกหัดท้ายบทที่หนึ่ง
๓.   ช่วยคุณครู เขียนรายชื่อเด็กนักเรียนชั้น ป.๖ เรื่องแบบบันทึกสุขภาพของนักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป. ๔/๒  และ ป. ๔ /๓ ตั้งใจเรียนทุกคน


ปัญหาและการแก้ไข
_

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเยนภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๔/๒
 เวลา ๐๙..๓๐ น. ๐๑๐.๓๐ น.  เรื่อง แบบฝึกเรื่องนักเรียนเขียนบรรยายจากภาพที่ครูให้ดู
๓.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๔/๓
เวลา ๑๐.๓๐ ๑๑.๓๐ น. เรื่อง มารู้จักคอมพิวเตอร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.    นักเรียนชั้น ป. ๒,๓ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วัน พฤหับดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒,๓
 เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ เรื่อง ให้เรียนเขียนชื่อขนมไทยลงในสมุด

ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.    นักเรียนชั้น ป.๔ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
-
วัน พุธ ที่ ๑๖ `พฤษภาคม ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.      เวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน/บริการอาหารเที่ยงให้กับนักเรียน)
๒.    ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
๓.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/ ๒,๓
 เวลา ๑๒.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น.  เวลา ๑๓.๓๐-๑๒.๓๐ น. เรื่อง นักเรียนชื่อขนมไทยลงในสมุด

ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเรียบร้อยดี แต่มีบางคนที่แต่งกายไม่เรียบร้อย
๒.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๓.     นักเรียนชั้น ม.๒/๒ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
_
วัน อังคาร ที่ ๑๕ `พฤษภาคม ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ/ รายงานตัวกับนักเรียนและคณะครูอาจารย์หน้าเสาธง
๒.    ควบคุมนักเรียนในการพัฒนาโรงเรียนตามบริเวณที่รับผิดชอบ
๓.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/ .๒,๓
 เวลา ๑๒.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น.   เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐. น.เรื่อง เขียนตามคำบอก ๒๐ คำ

ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.    นักเรียนทุกคนตั้งใจทำความสะอาดตามเขตรับผิดชอบของตนเองทุกคน ทำให้บริเวณโรงเรียนน่าอยู่ขึ้น
๓.     นักเรียนชั้น ป.๒,๓  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
_
วัน จันทร์ ที่ ๑๔ `พฤษภาคม ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.      ปฐมนิเทศนักเรียน
๒.    ประชุมครูและนักศึกษาฝึกสอน

ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละช่วงชั้น และค่าเล่าเรียนของนักเรียนแต่ละช่วงชั้นรวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละวันของนักเรียน
๒.    ได้ทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละวัน การจัดการเรียนการสอนของคุณครู การบริหารงบประมาณของโรงเรียน รวมไปถึงเงินออมของโรงเรียน และการเลือกห้องสอนสำหรับนักศึกษาฝึกสอน 

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐โทรศัพท์๐-๗๕๓๔- ๙๓๒๔ website http://btkschool.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งเมื่อ
                วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีผู้อุปการะโรงเรียน คือนายโดง มะหลีโดง โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง ๖ เ มตร ยาว ๑๒ เ มตร มีครูทำการสอน ๒ คน ครูใหญ่ คือนายคลาด ธานินพงศ์ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับเงินจากทางราชการ เปลี่ยนหลังคามุงจากเป็นสังกะสี เพิ่มขนาดความยาวออกเป็น ๑๖ เมตร งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ เกิดวาตภัย โรงเรียนได้รับความเสียหาย วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ . ๒๕๐๖ นายคลาด ธานินนพงศ์ ไ ด้ขอที่ดินของนายคต หมินหมัน เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป. ๑ ก (วาตภัย) ราคา ๓,๖๐๐ บาท ขนาด ๒๔ x ๖ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน  นักเรียนได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารหลังนี้เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โ รงเรียนได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บ าทก่อสร้างฝาผนัง ติดฝ้าเพดาน ติดบานประตู วันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ นายคลาด ธ านินพงศ์ ค รูใหญ่ย้ายไปเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดอัมพวัน อำเภอทุ่งสง ทางราชการได้แต่งตั้งนายแนบ คีรีนนท์ ม ารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ทางราชก ารแต่งตั้ง น ายอารมณ์ ส่งเสียง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
             ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โ รงเรียนได้จัดสร้างส้วม ขนาด ๓ ที่นั่ง และได้ซื้อที่ดินของนายสะ หมิดหวัง ป ระมาณ ๑ ไร่ เป็นเงิน ๑,๒๐๐บาท ขยายไปทางทิศใต้
             ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ไ ด้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ขนาด ๖ x ๘ เ มตร ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ไ ด้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก ๑ หลัง ขนาด ๖ x ๘ เมตร
             ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ไ ด้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก ๒ ห้อง และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน และทางราชการแต่งตั้งนายสมบัติ พลขันธ์ เป็นนักการภารโรง
            ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ไ ด้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง ๔ ห้องเรียน พร้อมติดฝ้าเพดาน
            ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ไ ด้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช ๑๐๒ จำนวน ๑ หลัง ขนาด             
            ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ไ ด้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช ๖๐๑ / ๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง เป็นเงิน ๓๔,๘๐๐ บาท
             ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ไ ด้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ. ๓๐ พิเศษ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท และได้รับงบ ประมาณก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุจินต์ สุดคิด มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ทางราชการได้แต่งตั้ง นางเกศชาฎา สุพรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ แทนนายสุจินต์ สุดคิดที่ย้ายออกไป วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม
              ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ นายไพโรจน์ โพธิ์ถาวร ย ้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และ นางเกศชาฎา สุพรรณ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ที่อื่น
นายมนตรี เจียรมาศ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์                     
                ปี พ.ศ. ๒๕๓๖วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ท างโรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗  ทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจำนวน ๔ ไ ร่ ๑ ง าน ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บ าท ซึ่งบริจาคเงินจัดซื้อโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร นายมาโนชย์ วิชัยกุล นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ นายสุพรชัย สุกิจจามิน แ ละนายธรรมทัศน์ วิริยพล และในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วมแบบ ส ปช ๖๐๑ / ๒๖ จำนวน ๖ ที่นั่ง ราคา ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
                  ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ส ปช ๑๐๕ / ๒๙ ข นาด ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาทพ.ศ. ๒๕๓๙ ไ ด้รับงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ห้อง 
                    ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไ ด้รับงบประมาณสร้างห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง และห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง พ.ศ. ๒๕๔๕ โ รงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายผู้นำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                     ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้งนายไพโรจน์ โพธิ์ถาวร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘และแต่งตั้งนายสุธน เกิดมณี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
                      ปี พ.ศ.๒๕๔๗ นายสุธน เกิดมณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิก
                       ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันมีผู้ช่วยผู้บริหาร ๑ คน คือนายสิทธิชัย ทองนุ่นปัจจุบันเปิดสอนระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่เขตบริการ ๔ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๓ ๔ ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
           
   ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว อัสมะ  มะเซ็ง
รหัส 5111113104 หลักสูตรภาไทย
โทรศัพท์ 089-5897289
E – mail  mseng104@gmail.com
เกรดเฉลี่ยสะสม 8 ภาคเรียน 
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุขุมาล  จันทวี
ชื่อบิดา นายมะยูนันท์        มะเซ็ง    เสียชีวิต
ชื่อมารดา นางยซะ             มะซ็ง     เสียชีวิต
ฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐โทรศัพท์๐-๗๕๓๔- ๙๓๒๔ website http://btkschool.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ