นาฬิกา

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน จันทร์ ที่ ๒       กรฎาคม              ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                               เวลา ๑๐.๓๐ น .๑๑.๓๐ น. เรื่อง หลักการอ่านในใจ
                                   เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง หลักการอ่านในใจ
ผลการปฏิบัติงาน
              ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
                ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถอ่านในใจตามหลักการอ่านได้และนักเรียนสามารถบอกวิธีการอ่านในใจได้อย่างถูกต้อง

ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน อังคาร ที่ ๓   กรฎาคม    ๒๕๕๕
กิจกรรม
             ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                          เวลา ๐๙.๓๐ น.๑๐.๓๐ น. เรื่อง การผักอัษร
                          เวลา ๑๐.๓๐ น . - ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การผักอัษร

ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถอธิบายและบอกความหมายของอักษรสูง  กลาง  ต่ำ  ได้ และนักเรียนสามารถแต่งประโยคจากคำที่มี  อักษร  สูง  กลาง  ต่ำ ได้

ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน พุธ ที่      กรฎาคม    ๒๕๕๕
กิจกรรม
               ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
               ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

            เวลา ๑๐.๓๐ น .๑๑.๓๐ น. เรื่อง ประโยค
                      เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง ประโยค

ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและนักเรียนสารถจำแนกส่วนประกอบของประโยคได้ และนักเรียนสามารถจำแนกชนิดของประโยคที่ใช้สื่อความหมายได้

ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน พฤหัสบดี ที่       กรฎาคม   ๒๕๕๕
กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

เวลา ๑๐.๓๐ น .๑๑.๓๐ น. เรื่อง  อ่านบทเสริม
              เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง  อ่านบทเสริม

ผลการปฏิบัติงาน
             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถอ่านและมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้และบอกความหมายของการอ่านได้ถูกต้อง

ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน ศุกร์ ที่     กรฎาคม     ๒๕๕๕

กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
              ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

                เวลา ๑๐.๓๐ น .๑๑.๓๐ น. เรื่อง  ชวนกันคิดและชวนกันหา
                             เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง  ชวนกันคิดและชวนกันหา
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายของเรื่องได้และสามารถอธิขั้นตอนในการอ่านและในการตั้งคำถามได้ถูกต้อง

ปัญหาและการแก้ไข
            -


วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน  จันทร์  ที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๑๐.๓๐ น. –  ๑๑.๓๐ น.  เรื่อง   การเขียนจดบันทึก
เวลา ๑๓.๓๐ น .- ๑๔.๓๐ น.     เรื่อง  การเขียนจดบันทึก
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการเขียนจดบันทึกได้และสามารถมีมารยาทในการอ่าน
 ปัญหาและการแก้ไข
3                   -
วัน  อังคาร  ที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๐๙.๓๐ น. –   ๑๐.๓๐ น.     เรื่อง การอ่านประโยค
เวลา ๑๐.๓๐ น .  -  ๑๑.๓๐  น.      เรื่องการอ่านประโยค
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓   สามารถบอกความหมายของประโยคได้และสามารถตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่าน

ปัญหาและการแก้ไข
                   -
วัน  พุธ  ที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๕

จัดกิจกรรมกีฬาประจำตำบลโมคลาน ปี ๒๕๕๕


วัน       พฤหัสบดี        ที่  ๒๘    มิถุนายน        ๒๕๕๕

จัดกิจกรรมกีฬาประจำตำบลโมคลาน ปี ๒๕๕๕

วัน       ศุกร์        ที่   ๒๙     มิถุนายน        ๒๕๕๕

จัดกิจกรรมกีฬาประจำตำบลโมคลาน ปี ๒๕๕๕


วัน  จันทร์  ที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๑๐.๓๐ น. –  ๑๑.๓๐ น.  เรื่อง การอ่านเสริมในบทเรียน
เวลา ๑๓.๓๐ น .- ๑๔.๓๐ น.     เรื่อง การอ่านเสริมในบทเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถอ่านเสริมในบทเรียนได้ถูกต้องและสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้
 ปัญหาและการแก้ไข
            -
วัน  อังคาร  ที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๐๙.๓๐ น. –   ๑๐.๓๐ น.     เรื่อง การจับใจความสำคัญ
เวลา ๑๐.๓๐ น .  -  ๑๑.๓๐  น.      เรื่องการจับใจความสำคัญ
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓   สามารถบอกหลักการอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญได้และนักเรียนสามารถนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหาและการแก้ไข
         -

วัน  พุธ  ที่ ๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

              เวลา ๐๙ .๓๐ น.   –   ๑๐.๓๐ น.     เรื่อง การพูดแสดงความรู้ความคิดเห็น
 เวลา ๑๓.๓๐ น.   -    ๑๔.๓๐         เรื่อง การพูดแสดงความรู้ความคิดเห็น

ผลการปฏิบัติงาน

            ๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ นักเรียนสามารถบอกความหมายและหลักการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นได้ และมีมารยาทในการพูด

ปัญหาและการแก้ไข
            -
วัน       พฤหัสบดี        ที่ ๒๑     มิถุนายน        ๒๕๕๕

กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๐๙.๓๐ น.  –  ๑๐. ๓๐ น.             เรื่องมาตราตัวสะกด
เวลา ๑๓.๓๐ น.  -   ๑๔ . ๓๐ น.          เรื่องมาตราตัวสะกด
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓  สามารถบอกลักษณะและตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมารตรา
ปัญหาและการแก้ไข
-
วัน       ศุกร์        ที่   ๒๒     มิถุนายน        ๒๕๕๕

กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๐๙.๓๐ น. –  ๑๐.๓๐น.      เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
เวลา ๑๐.๓๐ น.-    ๑๑.๓๐ น.      เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓  สามารถบอกหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้และมีมารยาทในการอ่าน

ปัญหาและการแก้ไข
-