นาฬิกา

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน          จันทร์    ที่ ๑     ตุลาคม     ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การเขียนจดหมายส่วนตัว
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การเขียนจดหมายส่วนตัว

ผลการปฏิบัติงาน
                             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการเขียนจดหมายส่วนตัวได้
๓. นักเรียนสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวได้เหมาะสมได้

ปัญหาและการแก้ไข
-

 วัน   อังคาร    ที่  ๓   วัน   พุธ ที่ ๔ วัน พฤหัสบดี ๕   สอบปลายภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
 วัน จันทร์      ที่ ๘ ปิด เรียน
 วัน อังคาร     ที่ ๘ ปิดเรียน
 วัน พุธ           ที่ ๙  ปิดเรียน
  วั  พฤหัสบดี  ที่ ๑๐  ทางโรงเรียนพาไปเลี้ยง
วัน ศุกร์    ที่  ๑๑  ปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
 


วัน          จันทร์    ที่ ๒๔     กันยายน              ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การเขียนเรียงความ
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การเขียนเรียงความ

ผลการปฏิบัติงาน
                             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักและขั้นตอนการเขียนเรียงความได้
๓. นักเรียนสามารถเขียงเรียงความwfh

ปัญหาและการแก้ไข
-
 วัน         อังคาร ที่               ๒๕        กันยายน   ๒๕๕๕
กิจกรรม
             ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                          เวลา ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๓๐ น. เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
                          เวลา ๑๐.๓๐ น . - ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
 ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้
๓.นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้
ปัญหาและการแก้ไข
   -

วัน          พุธ         ที่    ๒๖ กันยายน    ๒๕๕๕
กิจกรรม
               ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
               ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

            เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การแสดงความรู้
            เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การแสดงความรู้
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถแสดงความรู้จากเรื่องที่อ่านได้
ปัญหาและการแก้ไข
  -
วัน          พฤหัสบดี             ที่  ๒๗   กันยายน               ๒๕๕๕
กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง

ผลการปฏิบัติงาน
             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้
๓.นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ทั้งการพูดและการเขียนได้
ปัญหาและการแก้ไข
   -
 วัน          ศุกร์       ที่   ๒๘  กันยายน               ๒๕๕๕

กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
              ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

                เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การใช้ประโยค
                             เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การใช้ประโยค
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกส่วนประกอบของประโยคได้
๓.นักเรียนสามารถนำคำ กลุ่มคำตามชนิด มาเรียงเป็นประโยคได้
ปัญหาและการแก้ไข
            -

วัน          จันทร์    ที่ ๑๗     กันยายน               ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่องคำพ้องความ
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำพ้องความ

ผลการปฏิบัติงาน
                             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกลักษณะของคำพ้องความได้
๓. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำพ้องความ และนำไปแต่งประโยคได้ถูกต้อง

ปัญหาและการแก้ไข
-
 วัน         อังคาร ที่               ๑๘          กันยายน   ๒๕๕๕
กิจกรรม
             ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                          เวลา ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๓๐ น. เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
                          เวลา ๑๐.๓๐ น . - ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
 ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้
๓.นักเรียนสามารถท่องจำบทร้อยกรองที่มีคุณค่าทางความคิด และนำไปใช้อ้างอิงในการพูดหรือการเขียนได้
ปัญหาและการแก้ไข
   -
 วัน          พุธ         ที่    ๑๙   กันยายน    ๒๕๕๕
กิจกรรม
               ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
               ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

            เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การอ่านจับใจความ
            เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การอ่านจับใจความ
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการอ่านจับใจความได้
๓.นักเรียนสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้
ปัญหาและการแก้ไข
  -
วัน          พฤหัสบดี             ที่  ๒๐    กันยายน               ๒๕๕๕
กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การพูดเล่าเรื่อง
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การพูดเล่าเรื่อง

ผลการปฏิบัติงาน
             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการพูดเล่าเรื่องได้
๓.นักเรียนสามารถพูดเล่าเรื่องได้ตามหลักการพูดได้
ปัญหาและการแก้ไข
   -

วัน          ศุกร์       ที่   ๒๑   กันยายน               ๒๕๕๕

กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
              ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

                เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู้ได้
                             เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู้ได้
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความสำคัญและหลักการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู้ได้
ปัญหาและการแก้ไข
            -

วัน          จันทร์    ที่ ๑๐     กันยายน                ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่องการอ่านวิเคราะห์
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การอ่านวิเคราะห์

ผลการปฏิบัติงาน
                             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการอ่านได้
๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เรื่องอ่านได้

ปัญหาและการแก้ไข
-
 วัน         อังคาร ที่               ๑๑           กันยายน   ๒๕๕๕
กิจกรรม
             ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                          เวลา ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๓๐ น. เรื่อง การเขียนย่อความ
                          เวลา ๑๐.๓๐ น . - ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การเขียนย่อความ
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
 ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการเขียนย่อความได้
๓.นักเรียนสามารถเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้
ปัญหาและการแก้ไข
   -
 วัน          พุธ         ที่    ๑๒                 กันยายน    ๒๕๕๕
กิจกรรม
               ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
               ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

            เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่ดู
            เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่ดู
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการวิเคราะห์เรื่องที่ดูได้
๓.นักเรียนมีมารยาทในการดู
ปัญหาและการแก้ไข
  -
วัน          พฤหัสบดี             ที่  ๑๓     กันยายน               ๒๕๕๕
กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำพ้องเสียง
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำพ้องเสียง

ผลการปฏิบัติงาน
             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกลักษณะของคำพ้องเสียงได้
๓.นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำ และนำไปแต่งประโยคได้ถูกต้อง
ปัญหาและการแก้ไข
   -
 วัน          ศุกร์       ที่   ๑๔    กันยายน               ๒๕๕๕

กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
              ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

                เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำพ้องรูป
                             เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำพ้องรูป
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกลักษณะของคำพ้องรูปได้
ปัญหาและการแก้ไข
            -