นาฬิกา

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน  จันทร์  ที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.  เรื่อง การอ่านในใจบทเรียน
เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๔.๓๐ น.     เรื่อง การอ่านในใจบทเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถอ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ และนักเรียนสามารถสรุปความรู้และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วัน  อังคาร  ที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น.     เรื่อง การจับใจความจากเรื่องที่ฟัง
เวลา ๑๐.๓๐ น.-๑๑.๓๐  น.     เรื่องการจับใจความจากเรื่องที่ฟัง
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓   สามารถบอกหลักการจับใจความจากเรื่องที่อ่านและมารยาทในการฟังได้ และนักเรียนสามารถจับใจความจากเรื่องที่ฟังได้

ปัญหาและการแก้ไข
-

วัน  พุธ  ที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐         เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
 เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๔.๓๐           เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ เรื่องอธิบายความหมายและหลักการเขียนเรื่องจากจินตนาการได้และ  นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ได้

ปัญหาและการแก้ไข
-
วัน       พฤหัสบดี        ที่ ๑๔     มิถุนายน        ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๐๙.๓๐ น. –  ๑๐. ๓๐ น.             เรื่องการใช้สำนวน
เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๔ . ๓๐ น.  เรื่องการใช้สำนวน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓  สามารถบอกลักษณะและการใช้สำนวนได้ และ นักเรียนสามารถใช้สำนวนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับเรื่องราวได้
ปัญหาและการแก้ไข
-

วัน  พฤหัสบดี  ที่ ๑๕   มิถุนายน ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐น.   เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง
เวลา ๑๐.๓๐ น.-๑๑.๓๐ น.      เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓  สามารถบอกหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ นักเรียนสามารถอ่าบทร้อยกรองได้คล่องแคล่ว ราดเร็ว ถูกต้องตามหลักคำประพันธ์และนักเรียนสามารถถอดคำประพันธ์ สรุปใจความ บอกคุณค่าของเรื่อง ท่องจำบทร้อยที่

ปัญหาและการแก้ไข
-วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน  พฤหัสบดี  ที่ ๐๘  มิถุนายน ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
 เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  เรื่อง การจับจับความจากเรื่องที่ฟัง
เวลา ๑๐.๓๐ น.-๑๑.๓๐ น. เรื่อง การจับใจความจากเรื่องที่ฟัง
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓มีความรู้ในเรื่องการจับใจความจากเรื่องที่ฟังเป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน       จันทร์  ๒๘      พฤษภาคม       ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔/๒ กับ ๔/๓
เวลา ๑๐..๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง      การอ่านจับใจความ
            เวลา ๑๓...๓๐ น.- ๑๑...๓๐ น. เรื่อง    การอ่านจับใจความ
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา
-
แนวทางแก้ไข
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือครู

 วัน       อังคาร  ๒๙       พฤษภาคม       ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔/๒ กับ ๔/๓
เวลา ๐๙..๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เรื่อง      การวิเคราะห์บทเรียน
 เวลา ๑๐...๓๐ น.- ๑๑...๓๐ น. เรื่อง
    การวิเคราะห์บทเรียน
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา
-
แนวทางแก้ไข
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือครู

 วัน       พุธ       ๓๐       พฤษภาคม       ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔/๑ กับ ๔/๒
เวลา ๐๙..๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เรื่อง      การพูดเพื่อการสื่อสาร
 เวลา ๑๓...๓๐ น.- ๑๔...๓๐ น. เรื่อง
   การพูดเพื่อการสื่อสาร
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา
- ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจน
แนวทางแก้ไข
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือครู

 วัน       พฤหัสบดี        ๓๑       พฤษภาคม       ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔/๒ กับ ๔/๓
เวลา ๐๘..๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เรื่อง     ประโยคชนิดต่างๆ
 เวลา ๑๐...๓๐ น.- ๑๑...๓๐ น. เรื่อง
    ประโยคชนิดต่างๆ     
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา
- ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจน
แนวทางแก้ไข
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือครู

 วัน       ศุกร์     ๐๑        มิถุนายน          ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔/๒ กับ ๔/๓
เวลา ๐๙..๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เรื่อง      การอ่านในใจบทเรียน
 เวลา ๑๐...๓๐ น.- ๑๑...๓๐ น. เรื่อง    การอ่านในใจบทเรียน
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา
-
แนวทางแก้ไข
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือครู

 วัน       อังคาร  ๐๕       มิถุนายน          ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔/๑ กับ ๔/๒
เวลา ๐๙..๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เรื่อง      การอ่านออกเสียง       
 เวลา ๑๐...๓๐ น.- ๑๑...๓๐ น. เรื่อง    การอ่านออกเสียง
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา
- ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจน
แนวทางแก้ไข
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือครู

 วัน       พุธ       ๐๖        มิถุนายน          ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔/๑ กับ ๔/๒
เวลา ๐๙..๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เรื่อง      สำนวนภาษา  
 เวลา ๑๓...๓๐ น.- ๑๔...๓๐ น. เรื่อง   สำนวนภาษา
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา
-
แนวทางแก้ไข
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือครู
 วัน       พฤหัสบดี        ๐๗         มิถุนายน          ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔/๑ กับ ๔/๒
เวลา ๑๐..๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง      การเขียนแผนผังมโนทัศน์      
 เวลา ๑๓...๓๐ น.- ๑๔...๓๐ น. เรื่อง   การเขียนแผนผังมโนทัศน์
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา
-
แนวทางแก้ไข
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือครู