นาฬิกา

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555


วัน          จันทร์    ที่ ๓     กันยายน                  ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำสรรพนาน
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำสรรพนาน


ผลการปฏิบัติงาน
              ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
                ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายของคำสรรพนามและสามารถบอกประเภทของคำสรรพนามได้

ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          อังคาร ที่               ๔             กันยายน   ๒๕๕๕
กิจกรรม
             ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                          เวลา ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๓๐ น. เรื่องการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
                          เวลา ๑๐.๓๐ น . - ๑๑.๓๐ น. เรื่องการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์

ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถหาเหตุผล และข้อข้อจำกัดต่างๆ มาประกอบ และสามารถอธิบายความหมายของการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -

วัน          พุธ         ที่    ๕    กันยายน    ๒๕๕๕
กิจกรรม
               ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
               ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

            เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การเว้นวรรค
            เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การเว้นวรรค


ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถเว้นวรรคระยะคำ  และกลุ่มคำ หรือประโยคคำได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          พฤหัสบดี             ที่  ๖         กันยายน               ๒๕๕๕
กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน
              เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน

ผลการปฏิบัติงาน
             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายและบอกเครื่องหมายวรรคตอนได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          ศุกร์       ที่   ๗      กันยายน               ๒๕๕๕

กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
              ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

                เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การเขียนย่อหน้า
                             เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง  การเขียนย่อหน้า
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถเขียนย่อหน้าได้และสามารถแยกประเภทของการเขียนย่อหน้าได้
ปัญหาและการแก้ไข
            -

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555


วัน          จันทร์    ที่  ๒๗     สิงหาคม             ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำนำ
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำนำ


ผลการปฏิบัติงาน
              ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
                ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายของคำนำและสามารถแยกประเภทของคำนำได้

ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          อังคาร ที่               ๒๘         สิงหาคม    ๒๕๕๕
กิจกรรม
             ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                          เวลา ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๓๐ น. เรื่องมาตราตัวสะกด
                          เวลา ๑๐.๓๐ น . - ๑๑.๓๐ น. เรื่องมาตราตัวสะกด

ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายของมาตราตัวสะกดและสามารถอ่านและสังเกตคำหรือกลุ่มคำที่มีตัวสะกดได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -

วัน          พุธ         ที่    ๒๙                 สิงหาคม    ๒๕๕๕
กิจกรรม
               ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
               ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

            เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำที่ประวิสรรชนีย์
            เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำที่ประวิสรรชนีย์


ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความแตกต่างระหว่างคำที่ประวิสรรชนีย์กับคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          พฤหัสบดี             ที่  ๓๐       สิงหาคม             ๒๕๕๕
กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
              เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

ผลการปฏิบัติงาน
             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายของคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์กับคำที่ประวิสรรชนีย์ได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          ศุกร์       ที่   ๓๑                    สิงหาคม               ๒๕๕๕

กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
              ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

                เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำที่ใช้ยมก
                             เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง  คำที่ใช้ไม้ยมก
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายของคำที่ใช้ไม้ยมกได้

ปัญหาและการแก้ไข
            -

วัน          จันทร์    ที่  ๑๗     สิงหาคม              ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำตาย
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำตาย


ผลการปฏิบัติงาน
              ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
                ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายของคำตายและสามารถผันคำตายได้

ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          อังคาร ที่               ๒๐          สิงหาคม    ๒๕๕๕
กิจกรรม
             ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                          เวลา ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๓๐ น. เรื่องการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน
                          เวลา ๑๐.๓๐ น . - ๑๑.๓๐ น. เรื่องการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถเล่าเรื่องต่างๆหรื่อแสดงเริ่องต่างๆจากบทเรียนได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -
 วัน          พุธ         ที่   ๒๑  สิงหาคม    ๒๕๕๕
กิจกรรม
               ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
               ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

            เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำวิเศษ
            เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำวิเศษ


ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายของของคำวิเศษได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          พฤหัสบดี             ที่  ๒๒     สิงหาคม             ๒๕๕๕
กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์
              เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์

ผลการปฏิบัติงาน
             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถคิดวิเคราะห์หรื่อเล่าเหตุการณ์จากสื่อต่างๆได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          ศุกร์       ที่             ๒๓         สิงหาคม               ๒๕๕๕

กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
              ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

                เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การคำตาย
                             เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การคำตาย
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายของคำตายและสามารถบอกความแตกต่างระหว่างคำเป็นกับคำตายได้

ปัญหาและการแก้ไข
 -
วัน          ศุกร์       ที่             ๒๓         สิงหาคม               ๒๕๕๕
กับ
วัน          จันทร์    ที่             ๒๔         สิงหาคม               ๒๕๕๕
                                          โรงเรียนปิด