นาฬิกา

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555


วัน          จันทร์    ที่ ๓     กันยายน                  ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำสรรพนาน
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำสรรพนาน


ผลการปฏิบัติงาน
              ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
                ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายของคำสรรพนามและสามารถบอกประเภทของคำสรรพนามได้

ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          อังคาร ที่               ๔             กันยายน   ๒๕๕๕
กิจกรรม
             ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                          เวลา ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๓๐ น. เรื่องการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
                          เวลา ๑๐.๓๐ น . - ๑๑.๓๐ น. เรื่องการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์

ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถหาเหตุผล และข้อข้อจำกัดต่างๆ มาประกอบ และสามารถอธิบายความหมายของการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -

วัน          พุธ         ที่    ๕    กันยายน    ๒๕๕๕
กิจกรรม
               ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
               ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

            เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การเว้นวรรค
            เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การเว้นวรรค


ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถเว้นวรรคระยะคำ  และกลุ่มคำ หรือประโยคคำได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          พฤหัสบดี             ที่  ๖         กันยายน               ๒๕๕๕
กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน
              เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน

ผลการปฏิบัติงาน
             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความหมายและบอกเครื่องหมายวรรคตอนได้
ปัญหาและการแก้ไข

               -
วัน          ศุกร์       ที่   ๗      กันยายน               ๒๕๕๕

กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
              ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

                เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การเขียนย่อหน้า
                             เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง  การเขียนย่อหน้า
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถเขียนย่อหน้าได้และสามารถแยกประเภทของการเขียนย่อหน้าได้
ปัญหาและการแก้ไข
            -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น