นาฬิกา

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน          จันทร์    ที่ ๑๐     กันยายน                ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่องการอ่านวิเคราะห์
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การอ่านวิเคราะห์

ผลการปฏิบัติงาน
                             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการอ่านได้
๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เรื่องอ่านได้

ปัญหาและการแก้ไข
-
 วัน         อังคาร ที่               ๑๑           กันยายน   ๒๕๕๕
กิจกรรม
             ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                          เวลา ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๓๐ น. เรื่อง การเขียนย่อความ
                          เวลา ๑๐.๓๐ น . - ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การเขียนย่อความ
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
 ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการเขียนย่อความได้
๓.นักเรียนสามารถเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้
ปัญหาและการแก้ไข
   -
 วัน          พุธ         ที่    ๑๒                 กันยายน    ๒๕๕๕
กิจกรรม
               ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
               ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

            เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่ดู
            เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่ดู
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการวิเคราะห์เรื่องที่ดูได้
๓.นักเรียนมีมารยาทในการดู
ปัญหาและการแก้ไข
  -
วัน          พฤหัสบดี             ที่  ๑๓     กันยายน               ๒๕๕๕
กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำพ้องเสียง
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำพ้องเสียง

ผลการปฏิบัติงาน
             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกลักษณะของคำพ้องเสียงได้
๓.นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำ และนำไปแต่งประโยคได้ถูกต้อง
ปัญหาและการแก้ไข
   -
 วัน          ศุกร์       ที่   ๑๔    กันยายน               ๒๕๕๕

กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
              ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

                เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คำพ้องรูป
                             เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำพ้องรูป
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกลักษณะของคำพ้องรูปได้
ปัญหาและการแก้ไข
            -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น