นาฬิกา

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน          จันทร์    ที่ ๒๔     กันยายน              ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การเขียนเรียงความ
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การเขียนเรียงความ

ผลการปฏิบัติงาน
                             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักและขั้นตอนการเขียนเรียงความได้
๓. นักเรียนสามารถเขียงเรียงความwfh

ปัญหาและการแก้ไข
-
 วัน         อังคาร ที่               ๒๕        กันยายน   ๒๕๕๕
กิจกรรม
             ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                          เวลา ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๓๐ น. เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
                          เวลา ๑๐.๓๐ น . - ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
 ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้
๓.นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้
ปัญหาและการแก้ไข
   -

วัน          พุธ         ที่    ๒๖ กันยายน    ๒๕๕๕
กิจกรรม
               ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
               ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

            เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การแสดงความรู้
            เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การแสดงความรู้
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถแสดงความรู้จากเรื่องที่อ่านได้
ปัญหาและการแก้ไข
  -
วัน          พฤหัสบดี             ที่  ๒๗   กันยายน               ๒๕๕๕
กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง

ผลการปฏิบัติงาน
             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้
๓.นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ทั้งการพูดและการเขียนได้
ปัญหาและการแก้ไข
   -
 วัน          ศุกร์       ที่   ๒๘  กันยายน               ๒๕๕๕

กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
              ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

                เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การใช้ประโยค
                             เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การใช้ประโยค
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกส่วนประกอบของประโยคได้
๓.นักเรียนสามารถนำคำ กลุ่มคำตามชนิด มาเรียงเป็นประโยคได้
ปัญหาและการแก้ไข
            -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น