นาฬิกา

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน          จันทร์    ที่ ๑๗     กันยายน               ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                             เวลา ๑๐.๓๐ น .  ๑๑.๓๐ น. เรื่องคำพ้องความ
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คำพ้องความ

ผลการปฏิบัติงาน
                             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกลักษณะของคำพ้องความได้
๓. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำพ้องความ และนำไปแต่งประโยคได้ถูกต้อง

ปัญหาและการแก้ไข
-
 วัน         อังคาร ที่               ๑๘          กันยายน   ๒๕๕๕
กิจกรรม
             ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
             ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓
                          เวลา ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๓๐ น. เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
                          เวลา ๑๐.๓๐ น . - ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
 ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้
๓.นักเรียนสามารถท่องจำบทร้อยกรองที่มีคุณค่าทางความคิด และนำไปใช้อ้างอิงในการพูดหรือการเขียนได้
ปัญหาและการแก้ไข
   -
 วัน          พุธ         ที่    ๑๙   กันยายน    ๒๕๕๕
กิจกรรม
               ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
               ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

            เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การอ่านจับใจความ
            เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การอ่านจับใจความ
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการอ่านจับใจความได้
๓.นักเรียนสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้
ปัญหาและการแก้ไข
  -
วัน          พฤหัสบดี             ที่  ๒๐    กันยายน               ๒๕๕๕
กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การพูดเล่าเรื่อง
 เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การพูดเล่าเรื่อง

ผลการปฏิบัติงาน
             ๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
             ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกหลักการพูดเล่าเรื่องได้
๓.นักเรียนสามารถพูดเล่าเรื่องได้ตามหลักการพูดได้
ปัญหาและการแก้ไข
   -

วัน          ศุกร์       ที่   ๒๑   กันยายน               ๒๕๕๕

กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
              ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ป.๔/๓

                เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู้ได้
                             เวลา ๑๓.๓๐ น . - ๑๔.๓๐ น. เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู้ได้
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
              ๒. นักเรียนชั้น ป.๔/๒ กับ ๔/๓ สามารถบอกความสำคัญและหลักการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู้ได้
ปัญหาและการแก้ไข
            -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น